Globalny sprzeciw wobec IHR

0
1745

My, niżej podpisani sprzeciwiamy się proponowanym zmianom do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), będącym próbą wprowadzenia publicznej opieki zdrowotnej “rządu jednego świata” z naruszeniem niezbywalnych praw i suwerenności poszczególnych narodów i obywateli.” 

(Tłumaczenie przy pomocy translatora)

Link do oryginału: KLIK 

18,612 Łącznie podpisy

(LICZBA STALE ROŚNIE !!!)

  1. 334 Zainteresowani obywatele

661 Urzędnicy publiczni

Sprzeciw wobec proponowanych zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych

My, niżej podpisani, odrzucamy proponowane zmiany Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 r. i popieramy prawo wszystkich ludzi do suwerenności zdrowotnej i samostanowienia.

Zmiany IHR zaproponowane przez Stany Zjednoczone zostaną omówione na 75. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, które rozpocznie się 22 maja 2022 r. Proponowane Zmiany wprowadzają jednak niejasność co do daty ich wejścia w życie, ponieważ proponowane zmiany wyraźnie przewidują, że wejdą w życie sześć miesięcy po dacie powiadomienia przez Dyrektora Generalnego, podczas gdy istniejące IHR przewidują, że zmiany wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od daty powiadomienia przez Dyrektora Generalnego.

Jeśli zostaną przyjęte, te prawnie wiążące zmiany wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem tych, które wyraźnie się im sprzeciwiają.

Zgodnie z art. 59 IHR każde państwo członkowskie, które nie odmówiło udzielenia zezwolenia lub nie udzieliło zezwolenia, uznaje się za de facto zatwierdzone.

Państwa członkowskie, które nie sprzeciwiają się wprowadzonym zmianom lub nie zgłaszają zastrzeżeń, uznaje się, że zostały one de facto zatwierdzone.

Istniejące IHR, przyjęte w 2005 r. , szanują suwerenność wszystkich państw członkowskich. Proponowane zmiany poszerzyłyby jednak i skodyfikowałyby uprawnienia WHO do wdrażania globalnych mandatów w dziedzinie zdrowia, z bezpośrednim naruszeniem suwerenności narodowej i praw obywatelskich.

Propozycje te mają na celu zniesienie autonomii narodu w czasie rzeczywistych, domniemanych lub przewidywalnych problemów zdrowotnych, przyznając WHO jednostronne uprawnienia do oceny i wykrywania sytuacji nadzwyczajnej zdrowotnej oraz dając WHO uprawnienia do dyktowania polityki i reagowania.

Wszystko to jest następstwem kryzysu COVID-19, w którym WHO rażąco źle zarządzała wszystkimi aspektami globalnej reakcji na zdrowie, promując niszczące ekonomicznie lokauty, przerywając wczesne leczenie zapobiegawcze i zalecając interwencje, które nie są ani bezpieczne, ani skuteczne.

Pod pozorem przepisów zdrowotnych zmiany te umożliwiłyby WHO przejęcie uprawnień w zakresie zarządzania wykonawczego nad państwami członkowskimi oraz przekazanie uprawnień rządowych niewybranym i nieodpowiedzialnym biurokratom.

Poniżej przedstawiono tylko niektóre z wielu niejednoznacznych i istotnych postanowień zmian zaproponowanych przez Departament Zdrowia i Usług Ludzkich Stanów Zjednoczonych w dniu 18 stycznia 2022 r.

Proponowane nowe teksty zostaną pogrubione, a proponowane skreślenia istniejących tekstów zostaną przekreślone dokładnie tak, jak we wniosku. Wszystkie pozostałe teksty pozostają bez zmian.

Art 5

NOWOŚĆ 5: WHO opracuje kryteria wczesnego ostrzegania w celu oceny i stopniowej aktualizacji krajowego, regionalnego lub globalnego ryzyka stwarzanego przez zdarzenie o nieznanych przyczynach lub źródłach…

W praktyce gwarantowałoby to jednostronnej władzy WHO wprowadzenie uniwersalnego systemu nadzoru zdrowia pozbawionego kontroli publicznej i przejrzystości, pozostawiając otwartą możliwość wytworzonych źródeł pandemii i innych sytuacji kryzysowych. 

Artykuł 9, Sekcja 1

WHO może wziąć pod uwagę raporty ze źródeł innych niż powiadomienia lub konsultacje i oceni te raporty zgodnie z ustalonymi zasadami epidemiologicznymi, a następnie przekaże informacje o zdarzeniu Państwu Stronie, na którego terytorium zdarzenie rzekomo ma miejsce.

Skreślono: Przed podjęciem jakichkolwiek działań opartych na takich raportach, WHO konsultuje się i próbuje uzyskać weryfikację od Państwa-Strony, na którego terytorium rzekomo ma miejsce zdarzenie, zgodnie z procedurą określoną w Artykule 10.

To wycięcie z Artykułu 9 eliminuje konsultacje z państwem członkowskim podczas „domniemanego” stanu zagrożenia zdrowia, jednocześnie dając WHO możliwość dyktowania, w jaki sposób Państwo-Strona musi postępować we własnych granicach terytorialnych. Stanowi to zagrożenie dla suwerenności narodowej i samostanowienia.

Jeżeli Państwo-Strona nie zaakceptuje oferty współpracy w ciągu 48 godzin, WHO może, gdy jest to uzasadnione skalą zagrożenia dla zdrowia publicznego, niezwłocznie udostępnić innym Państwom-Stronom dostępne jej informacje, jednocześnie zachęcając Państwo-Stronę do zaakceptowania oferta współpracy ze strony WHO,

SKREŚLONO: biorąc pod uwagę poglądy zainteresowanego Państwa-Strony.

Każdy kraj, który odrzuci deklarację WHO, będzie miał tylko 48 godzin na ponowne rozważenie swojego stanowiska i zastosowanie się do niego lub zostanie poddany naciskom ze strony innych krajów i/lub karom, takim jak sankcje gospodarcze. Poglądy dotkniętego kraju nie będą już brane pod uwagę. 

Artykuł 12, Sekcja 2

Jeżeli Dyrektor Generalny uzna, na podstawie oceny przeprowadzonej na podstawie niniejszych Przepisów, że ma miejsce potencjalna lub rzeczywista sytuacja zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, Dyrektor Generalny powiadomi o tym wszystkie Państwa-Strony i podejmie próbę konsultacji z Państwem-Stroną…. Jeżeli Dyrektor Generalny zdecyduje:

SKREŚLONO: Państwo-Strona zgadza się co do tego ustalenia, zdarzenie stanowi sytuację zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, Dyrektor Generalny, zgodnie z procedurą określoną w artykule 49, zasięga opinii SKREŚLONO: Komitetu powołanego na mocy art. 48 (zwanego dalej 

Komitetem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych”) w sprawie odpowiednich tymczasowych zaleceń.

Artykuł 12 tworzy nową podklasę sytuacji zagrożenia zdrowia, uprawniającą Dyrektora Generalnego WHO do jednostronnego uruchamiania protokołów pandemicznych opartych na zwykłym przypuszczeniu „potencjalnego” zagrożenia. Usunięto warunek, że naród musi zgodzić się z oceną Dyrektora Generalnego. Odlegli biurokraci byliby upoważnieni do wprowadzania polityki zdrowotnej nie tylko dla całych narodów, ale także dla jednostek – niezależnie od życzeń narodu czy ludu.

Nowy rozdział IV (art. 53 bis-quater): Komitet ds. Zgodności 1. Państwa-Strony powołają Komitet Zgodności, który będzie odpowiedzialny za:

(a) Rozważania informacji przekazanych jej przez WHO i Państwa-Strony dotyczące przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszych Przepisów;

(b) Monitorowanie, doradzanie i/lub ułatwianie pomocy w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów w celu pomocy Państwom-Stronom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z niniejszych Przepisów.

Jedną z najbardziej podstępnych zmian w poprawkach IHR jest utworzenie „Komitetu ds. Zgodności”, który będzie służył jako mechanizm administracyjny i wykonawczy zapewniający przestrzeganie przez państwa członkowskie dyrektyw WHO dotyczących sytuacji kryzysowych dotyczących infrastruktury, wydatków kapitałowych, gromadzenia informacji i wdrażania reakcji w sytuacjach kryzysowych. Podsumowując, poprawki IHR miałyby m.in.:

  • Zintensyfikuj inwigilację wszystkich krajów i ich obywateli.
  • Udziel WHO uprawnień do informowania innych państw członkowskich, gdy jedno państwo członkowskie nie zgłasza i nie podejmuje działań karnych.
  • Uprawnij dyrektora generalnego WHO do deklarowania, kiedy i gdzie pandemia lub „domniemana” sytuacja nadzwyczajna ma miejsce, korzystając z nieujawnionych źródeł.
  • Przyznaj dyrektorowi generalnemu nieograniczone uprawnienia do definiowania i realizacji interwencji. Daj WHO możliwość dostępu i mobilizacji kapitału w przypadku pandemii.

To przejęcie władzy przez WHO, jej darczyńców i interesariuszy stanowi bezpośredni atak na polityczną i gospodarczą suwerenność wszystkich narodów i ich obywateli. Wielokrotnie promując polityki, które spowodowały katastrofalne szkody gospodarcze, społeczne, fizyczne, emocjonalne i psychiczne na całym świecie, WHO zawiodła w swojej misji globalnego zarządcy zdrowia publicznego i nie można jej powierzyć ustalania polityki dla wszystkich obywateli świata.

Warto zauważyć, że WHO cieszy się immunitetem od wszelkich działań prawnych, aresztowań i przeszukań ich dokumentów, dokumentów i obiektów. WHO nie powinna być przydzielana więcej pieniędzy, władzy ani autorytetu, ani nie powinna mieć możliwości dalszego kontrolowania agendy zdrowia na świecie ani wdrażania środków bezpieczeństwa biologicznego. Globalne umowy zawierane przez niewybieralnych, nieodpowiedzialnych biurokratów nie mogą nigdy mieć prawa rządzić jakimkolwiek narodem.

Niezbędne jest, aby każdy naród i terytorium zachowały swoją suwerenność, zwłaszcza w czasach kryzysu, aby cała społeczność globalna mogła być chroniona przed globalnie ukierunkowaną polityką, która przynosi korzyści przede wszystkim potężnym interesariuszom finansowym i ideologicznym. Niżej podpisani z szacunkiem zwracają się do wszystkich narodów i ich przedstawicieli o odrzucenie takich porozumień. Zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanym poprawkom IHR, które wymagałyby od narodów i ich obywateli przestrzegania nakazów nieodpowiedzialnego globalnego ciała.

Sprzeciwiamy się jakiemukolwiek zaangażowaniu w traktat, porozumienie lub inny prawnie wiążący dokument globalny, który utrudniałby suwerenność każdego narodu w obszarze zdrowia publicznego.

Twierdzimy, że narody i ich obywatele są najlepiej przygotowani i przygotowani do podejmowania decyzji zdrowotnych odpowiednich dla ich społeczności. Żądamy, aby ludzie z każdego narodu byli odpowiedzialni za określenie swojej reakcji na kryzysy zdrowotne.

Jako obywatele świata bronimy praw, wolności i prywatności wszystkich członków globalnej społeczności, wzywając do odrzucenia poprawek IHR i próby WHO uzurpacji władzy i autorytetu polityki zdrowotnej z jej należnego miejsca – na dom wśród ludzi.”

W dniu 18 maja 2022 r. 

autor i podpis niniejszej deklaracji: 

Leslie Manookian 

Fundusz Obrony Wolności Zdrowia.

Dołącz.

To ważny globalny sprzeciw wobec IHR